Fotofest 2016

Fotofest 2016

Geschreven: 14 juni 2016

NIEUW FOTOFESTIVAL OP SCHOKLAND

Fotofest Schokland is een tweedaagse internationale fotografiemanifestatie op Unesco Werelderfgoed Schokland in de Noordoostpolder. Het evenement vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 september. Er zijn lezingen, exposities, demonstraties en workshops. De sprekers zijn internationaal bekende fotografen. Het festival is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in fotografie, zowel professionals als amateurs. Het streven is om het evenement jaarlijks te laten terugkeren.

Beide dagen zijn van 10:00 tot 17:00 uur, verdeeld in vier blokken van drie uur (10:00-13:00 uur en 14:00-17:00 uur). De entree bedraagt € 25,- per blok inclusief lunch. Een pas voor het hele weekend kost € 75,-. Het weekend wordt afgesloten met een borrel en de bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd die aan Fotofest verbonden is.

Inschrijven voor de lezingen en workshops kan hier.

De bevestigingsmail die je krijgt na aanmelding is je toegangsbewijs.

Programma

Op zaterdagochtend is er een lezing portretfotografie door de Duitse Olaf Schwickerath en ’s middags vertelt Ciaran O’Neill over huwelijksfotografie. Op zondagmorgen houdt Frank Doorhof een lezing over glamourfotografie, waarna het ’s middags de beurt is aan Johan van der Wielen (workshop landschapsfotografie) en Martin Hogeboom (lezing ‘Succesvol ondernemen in fotografie’).

Aanleiding voor het festival

Pim van der Maden zit in augustus 28 jaar in het vak, waarvan 25 jaar gevestigd in de Noordoostpolder. Hij wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en het organiseren van een fotografie-evenement was een langgekoesterde wens van hem. De samenwerking met het Cultuurbedrijf was een logische stap, aangezien Pim docent fotografie is bij deze organisatie. “Met deze samenwerking wordt het sowieso een geslaagd weekend!” aldus Pim van der Maden.

Fotowedstrijd

Voorafgaand aan Fotofest Schokland houdt de organisatie een fotowedstrijd met Schokland als onderwerp. Bij deze wordt iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen aan de wedstrijd. De hoofdprijs is een waardebon van € 250,- te besteden bij CameraNu op Urk. De wedstrijd start vanaf vandaag en is op eigen gelegenheid. Foto’s indienen kan tot uiterlijk 21 augustus via email fotowedstrijd@pimvandermaden.nl.Er is een maximum van één foto per kandidaat. Een professionele jury selecteert de vijftien beste foto’s. De genomineerden krijgen hiervan bericht. Deze foto’s worden geëxposeerd tijdens Fotofest Schokland. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt

 

VOORWAARDEN FOTOWEDSTRIJD PIM VAN DER MADEN: SCHOKLAND

 

1.            Algemene voorwaarden voor deelname

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • De foto mag niet eerder voor een andere wedstrijd/prijsvraag zijn ingezonden.
 • De foto mag niet eerder voor publicitaire of promotionele doeleinden zijn gebruikt.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:
 •   a.           de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast;
 •   b.           de ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 

2.            Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd bij Pim van der Maden via fotowedstrijd@pimvandermaden.nl.
 • Inzenden van een foto is mogelijk tot en met zondag 21 augustus 2016, 23:59 uur. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd. Deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt.
 • De afmeting van de foto ligt tussen de 1500 en 2500 pixels aan de langste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 3 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.
 • De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.
 • Inzendingen worden binnen vier weken na afloop van de wedstrijd uit de databases van de wedstrijdorganisatie verwijderd of anderszins vernietigd. De deelnemer ontvangt hierover geen bericht.

 

3.            Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • Per deelnemer mag maximaal één foto worden ingezonden. Foto’s die zijn samengesteld uit meerdere opnamen worden niet geaccepteerd, met uitzondering van panoramafoto’s.
 • De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
 • De foto’s zijn gemaakt in de wedstrijdperiode tot en met 21 augustus 2016.
 • Deelnemen aan de wedstrijd is niet leeftijdsgebonden.
 • De deelnemer is woonachtig in Nederland.
 • De foto’s hebben Schokland als onderwerp.

 

4.            Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit drie personen: Pim van der Maden (fotograaf), Frank Doorhof (fotograaf) en Peter de Haan (directeur Cultuurbedrijf Noordoostpolder). De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

a.            de fotografische kwaliteit;

b.           de originaliteit;

c.           de creativiteit.

De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.

 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • De wedstrijd kent vijftien genomineerden die kans maken op een prijs. De genomineerden ontvangen hierover bericht via de e-mail in week 33. De foto’s van de genomineerden worden geëxposeerd tijdens Fotofest Schokland op 3 en 4 september.
 • De wedstrijd kent vier winnaars (1e, 2e en 3e prijs én een publiekswinnaar). De winnaars worden bekend gemaakt op zondag 4 september rond 17:00 uur tijdens de afsluitende borrel van Fotofest Schokland.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen. Als de prijs bestaat uit het verlenen van een opdracht, dan geschiedt honorering van die opdracht volgens een algemeen geldend en gebruikelijk tarief. Afspraken hierover kunnen schriftelijk worden vastgelegd.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op de websites van Pim van der Maden en Cultuurbedrijf Noordoostpolder, en eventueel in de lokale kranten, zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5.            Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
 • Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
 • Deelneming aan de wedstrijd houdt in geen geval in, dat de ingezonden foto’s door de wedstrijdorganisatie of derden “in stock” worden gehouden, zonder nadrukkelijke en daarop gerichte toestemming van de deelnemer. De deelnemer kan in dat geval een vergoeding voor het gebruik vragen dan wel nadere voorwaarden stellen.
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

 

6.            Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 Subscribe to our mailing list

* indicates required